บุคลากร

พิมพ์

 

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

                                         

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์ทิพย์  ลิ่มนรรัตน์  

     รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

                                                                                          

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร อ้มเถื่อน                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แตงมีแสง

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายแผนและพัฒนา                หัวหน้างานธุรการ

 

                                                                                         

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ แซ่ฉั่ว                           นายบรรลือ  รัตนจรัสโรจน์

               หัวหน้างานกิจการนักศึกษา             หัวหน้างานกิจการพิเศษ และหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

                                                                     

              นางสาวพัณฑ์ชิตตา  ศิรินัญทพันธ์                                นายกิตติพงษ์  เพ็งศรี

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และหัวหน้างานวิชาการ                    อาจารย์

 

 

                                                                      

                 นายแสนศักดา  วรรณมูล                                      นางปิยะนันท์  ชะยานิน

หัวหน้างานวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษาและ ก.พ.ร.     พนักงานวิชาการ และ งานแผนและงบประมาณ

 

                                                                       

              นางสาวสุกานดา หรั่งมะเริง                                 นางสาวศิริประภา สุวรรณเลขา

           พนักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                     พนักงานธุรการ

 

                                                                     

              นายปิยะพล  สุวรรณเลขา                                       นางสาวกัลยา  ผลจันทร์

        เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา                           เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา